Інформаційно – комунікаційні технології в роботі вчителя

ІКТ-компетентність. Clip Converter – сервіс для скачування та конвертації on-line відео. http://www.clipconverter.cc
Glogster – соціальна мережа з інструментами для створення інтерактивних плакатів, або glogs. http://lea-degtyareva.ucoz.ru/index/glogster/0-8
Realtimeboard (безкінечна дошка) – сервіс для візуалізації інформації (використовується для спільної он-лайн роботи, в проектній діяльності) http://realtimeboard.com/ru/

ІКТ – компетентність сучасного вчителя.

Інтернет став частиною нашого життя, як раніше телебачення, телефон. Сучасна людина не уявляє себе без інтернету. Адже всесвітня мережа містить величезну кількість текстової і візуальної інформації, яка потрібна для навчання, роботи, просування своїх товарів та послуг. Та одночасно- потужний комунікатор: обмін думками, спілкування. Сучасний вчитель уже і не уявляє свою роботу без використання комп’ютерної техніки, мережі Інтернет. І держава на нинішньому етапі ставить до нього відповідні вимоги, а саме володіти інформаційно-комунікаційними технологіями. Відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (Наказ МОН від 06.10.2010 N 930), однією з необхідних умов для
присвоєння педагогічним працівникам усіх кваліфікаційний категорій є використання ними інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі.Розроблені і методичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій ( 24.06.2011 № 1/9-493 «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій»). Відповідно до цих Методичних рекомендацій кожен вчитель загальноосвітнього навчального закладу повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. А саме:

Створювати: текстові документи; таблиці; малюнки; діаграми; презентації.
Використовувати: Інтернет-технології; локальні мережі; бази даних.
Здійснювати: анкетування; діагностування; тестування; пошук необхідної інформації в мережі Інтернет.
Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал).
Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.) у своїй професійній діяльності.

1. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога. З позицій компетентнісного підходу суттю освіти стає розвиток здібності до самостійного рішення проблем в різних сферах і видах діяльності на основі використання соціального досвіду, елементом якого стає і власний досвід навчених. Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.
В науковій літературі поняття ІКТ-компетентності має різноманітне трактування. Характеристика особи, що включає мотивацію до засвоєння відповідних знань, здібність до вирішення задач в навчальній і професійній діяльності за допомогою комп’ютерної техніки і володіння прийомами комп’ютерного мислення (П.В. Беспалов). Здатність індивіда вирішувати навчальні, життєві, професійні задачі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. (О.М. Шилова та М.Б.Лєбєдєва). Мотивація, потреба й інтерес до отримання знань, умінь і навичок у галузі технічних, програмних засобів й інформації (Н.В. Насирова ). Здатність вчителя використовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її створення і розповсюдження) в своїй професійній сфері. ІКТ-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога. Важливість формування ІКТ грамотності населення, створення неперервної системи підвищення кваліфікації в галузі ІКТ чітко відображена в Міжнародній програмі
ЮНЕСКО «Інформація для всіх», оскільки саме від вчителів залежить розвиток інформаційної культури молоді.

2. Структура ІКТ-компетентності вчителя.

Ціннісно-мотиваційний компонент включає мотиви, мету, потреби в професійному навчанні, вдосконаленні, самовихованні, саморозвитку , стимулює творчий прояв особи в професійній діяльності.
Діяльністний компонент – це активне застосування інформаційних технологій і комп’ютера в професійній діяльності як засобів пізнання і розвитку ІКТ-компетентності, самовдосконалення і творчості, а також виховання подібних якостей у своїх учнів. Комунікативна складова цього компоненту виявляється в умінні встановлювати міжособистісні зв’язки, вибирати оптимальний стиль спілкування в різних ситуаціях, опановувати засобами спілкування. Когнітивний компонент – розкривається як наявність знань, умінь і здатність застосовувати їх в професійній діяльності; уміння аналізувати, класифікувати і
систематизувати програмні засоби. Рефлексійна складова – забезпечує готовність до пошуку вирішення виникаючих проблем, до їх творчого перетворення на основі аналізу своєї діяльності.